Rregullorja e vendosjes së lajmeve
në gazetë "Auto Market Truck" dhe "Gielda Samochodowa"
dhe në portalë Truck.pl, Truck-Expo.com dhe admoto.pl


"Auto Market Truck" dhe "Gielda Samochodowa" janë gazetë botuar nga Agencja Akwizycji Commercial Travellers Przemysław P. Kowalski, me seli në ul.Garncarska 21, 76-200 Słupsk, emëruar më larg Agjenci.

Portalë Truck.pl, Truck-Expo.com dhe admoto.pl janë drejtuar nga kompaninë me përgjegjësi të kufizuar, me seli në al. Sienkiewicza 5A, 76-200 Słupsk, regjistuar në Regjistrimin Kombëtar Gjyqësor në regjistrim të sipërmarrësve me numër 0000280828 nga Gjyqia Rajonal Gdańsk Veriu VIII Sektori Ekonomik RKG, që ka kapitalin e kompanisë paguar me 50 000zl, emëruar më larg admoto.pl.

Agjencia dhe admoto.pl janë më larg emëruar bashkë Botuesit.

§1 Parimet e përgjitshme
1. Kjo rregullore cakton parimët e vendosjes së lajmeve në gazetë "Auto Market Truck" dhe "Gielda Samochodowa", portalë Truck.pl, Truck-Expo.com e admoto.pl dhe në gazetë e portalë tjetër botuar nga Botuesit.

2. Vendosja e lajmeve është bërë në bazë të kësaj rregullore dhe ligjeve në fuqi.

§2 Parimet e vendosjes së lajmeve
1. Përmbajtja dhe forma e lajmit duhet të jenë të pranueshme me standarde ligjore dhe etike që janë në fuqi në Poloni, në pajtim me art. 36 të Ligjit I Shtypit.

2. Përmbajtja dhe forma e lajmit nuk mund të jenë në konflikt me linjen programuese dhe karakterin e portalëve Truck.pl, Truck-Expo.com e admoto.pl dhe edhe gazeta "Gielda Samochodowa" e "Auto Market Truck".

3. Fotografitë dhe filmi shtuar në lajm nuk mund të ketë tekstin, logo e firmës dhe duhet të përshtatin përmbajtjes së lajmit.

4. Reklamuesi është përgjegjës për përmbajtjen e lajmit dhe deklaron që ajo është pranueshme me gjendjen aktuale e ligjore dhe nuk shkel ligjet e vetëve të tretë dhe as këtë Rregullore.

5. Botuesit nuk janë përgjegjës për veprimet e Reklamuesit, veçanërisht për vërtetën, besueshmërinë dhe pranueshmërinë me ligjet përmbajtjen publikuar nga atë.

6. Në rast kur lajmi do të shkelë vendimet e kësaj Rregullore, Botuesit rezervojnë të drejtën për heqjen e tij ose për ndryshimin e përmbajtjes.

7. Botuesit rezervojnë të drejtën për refuzimin e pranimit të lajmit ose publikimin e tij më gjatë, pa e dhënë shkakun.§3 Kërkesat teknike

1. Fotografitë dhe filmët shtuar për lajm duhet të plotësojnë kërkesat teknike (tipi, forma, madhësia e skedës, zberthimi) përshtatshme për tipin dhe mënyrën e publikimit të përmbajtjes të lajmit.

2. Botuesit rezervojnë të drejtën për ndryshimin e përmbajtjes të lajmit në rast, kur fushat e formularit nuk do të jenë plotësuar në pranim me destinacion, dhe edhe – nëse kjo është e nevojshme – për shkurtimin e përmbajtjes të dërguar, duke marrë parasysh limitin e numrit të shenjëve në lajm.

3. Përmbajtja e lajmeve të urdhëruara për gazeta do të jenë përshtatur për standardët e kësaj shtëpi botuese.

§4 Afati i publikimit

1. Lajmi urdhëruar për shtyp në gazetë do të shfaqet në afatin e mundshme më e afërt në pranim me orar të pranimit të lajmeve.

2. Lajmi urdhëruar për publikim në portal do të shfaqet në 30 minuta prej akceptimit e tij nga shërbimin e portalit.

§5 Lista e çmimeve të lajmeve dhe mënyra e pagimit
1. Çmimet për lajm dhe dallim janë caktuar në bazën e listës të çmimeve që është në fuqi në ditën e dhënës së porositjes, me sa marrëveshja mes Reklamuesit dhe Agjenci ose admoto.pl nuk bën ndryshe.
2. Botuesit kanë të drejtë për ndryshimin e çmimeve përmbajnë në listen e çmimeve, për të cilit është shkruar më lartë, në çdo kohë, pa limit.

3. Nëse shkon për lajm me zbirtje, kur Reklamuesi do të nxjerrë këtë lajm, Botuesit nuk kthejnë pagimit për emisionët që nuk ishin përdorur.

4. Botuesit rezervojnë të drejtën për rëfuzimin e pritjes së lajmit ose publikimit e tij me tej, nëse klienti ka afatin e mbaruar për porositjen e mëparshme. Në rast kur klienti do të paguajë për porositjen e tanishme, por nuk do të paguajë për borxh në llogarinë e tij, pagimi mund të je