Regler og betingelser for placering af annoncer i aviserne „Auto Market Truck” og „Giełda Samochodowa” og pa portaler Truck.pl, Truck-Expo.com og admoto.pl

Aviserne „Auto Market Truck” og „Giełda Samochodowa” er udgivet af Agencja Akwizycji Commercial Travellers Przemysław P. Kowalski, i det folgende benavnt Agencja, med hovedkvarter pa adressen: ul. Garncarska 21, 76-200 Słupsk.
Portalerne Truck.pl, Truck-Expo.com og admoto.pl er administreret af admoto.pl, et selskab med begranset ansvar, i det folgende benavnt admoto.pl. Selskabet er registreret ved det nationale register (Krajowy Rejestr Sądowy) i virksomheds afdeling (rejestr przedsiębiorców) under nummer 0000280828. Registrering skete igennem Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS og med startkapital pa 50 000 PLN. Selskabets hovedkvarter er pa adressen: al. Sienkiewicza 5A, 76-200 Słupsk.
Agencja og admoto.pl bliver i det folgende kollektivt benavnt Udgivere.

§1. Generelle regler
1. Det nedenstaende dokument beksriver regler og betingelser for annonce placering i aviser „Auto Market Truck” og „Giełda Samochodowa”, pa portaler Truck.pl, Truck-Expo.com og admoto.pl og i andre aviser og portaler udgivet af Udgivere.
2. Annonce placering kan kun ske i overensstemmelse med de nedenstaende regler og betingelser og den galdende lovgivnig.

§2. Annoncens indhold
1. Annoncer ma i deres indhold og form vedholde etiske og lovlige standarder der galder i Polen (som beskrevet i art.. 36 presselov).
2. Annoncens indhold og form ma vare i overensstemmelse med profil og karakter af portaler Truck.pl, Truck-Expo.com og admoto.pl og med aviserne „Giełda Samochodowa” og „Auto Market Truck”.
3. Billeder og videoer tilfojet til annoncer ma ikke inkludere firmalogo og ma svare til annoncens indhold.
4. Annoncoren tager fuld ansvar for annoncers indhold og erklarer, at alle angivne oplysninger stemmer overens med de faktiske og lovlige forhold, og at de ikke kranker 3. persons rettigheder eller overskrider betingelser af denne aftale.
5. Udgivere tager intet ansvar for annoncorers foretagende og isar for de indhold de publicerer, deres trovardighed, nojagtighed og lovlighed.
6. I tilfalde af, at annoncens indhold drastisk overskrider disse regler, forbeholder Udgivere sig ret til at fjerne annoncen eller andre dens inhold.
7. Udgivere forbeholder sig ret til uden forklaring at nagte annoncens placering eller nedlagge dens publicering.

§3. Teksniske krav
1. Billeder og video der er tilfojet til annoncer ma opfylde teksniske krav der galder for den bestemte annonce type og publicerings made (bl. a. filens format, storrelse, billede oplosning)
2. udgivere forbeholder sig ret til at andre annonccens indhold hvis de bestemte felter i formularen ikke udfyldes med korrekte oplsyninger eller til at forkorte det tilsendte indhold hvis det overskrider det tilladte antal tegn.
3. Indhold af annoncer der bliver sendt til publicering i aviserne bliver tilpasset til de bestemte normer der galder i de forskellige aviser.

§4. Publicerings dato
1. Annoncer der skal placeres i avisen udkommer pa den forste tilgangelige dato i tidstabelen.
2. Annoncer der skal placeres i portalen offentliggores inden 30 minutter efter accept fra portalens administrator.

§5. Priser og betalingsmetoder
1. Priser for de forskellige annoncetyper og fremhavelser beregnes i overensstemmelse med prislisten galdende pa dagen af bestilling, med mindre der er indgaet en anden aftale mellem Annoncoren og Agencja eller admoto.pl
2. Udgivere forbeholder sig ret til at andre priser til enhver tid og uden begransninger.
3. Hvis der er beregnet rabat ved bestilingen og annoncoren valger bagefter at nedlagge publicering, bliver belobet for udestaende visninger ikke returneret.
4. Udgivere forbeholder sig ret til at nagte at placere annoncer eller til at nedlage deres publicering, hvis der er udestaende gald pa kundens konto for de tidligere bestillinger. I tilfalde af, at kunden betaler lobende omkostninger