Услови за додавање на огласи во весници "Авто Пазар Трак" ("Auto Market Truck") и "Автомобилна Берза" ("Giełda Samochodowa") и портали Truck.pl, Truck-Expo.com i admoto.pl

"Авто Пазар Трак" ("Auto Market Truck") и "Автомобилна Берза" ("Giełda Samochodowa") се весници издавани од Агенција на Аквизиција Commercial Travellers Przemysław P. Kowalski, со седиште на улица Garncarska 21, 76-200 Słupsk, понатаму наречена Агенција.

Портали Truck.pl, Truck-Expo.com и admoto.pl се ведени од admoto.pl која е дружство со ограничена одговорност со седиште на улица Sienkiewicza 5A, 76-200 Słupsk, регистрирана во Државен Судски Регистер во регистер на дружстви со број 0000280828 во Регионален Суд Гданск-Југ VIII Стопанско Одделење на ДСР, со делнички капитал на 50 000 злоти, понатаму наречен admoto.pl.

Агенција и admoto.pl понатаму се наречене Издавачи.

§1 Основни услови
1. Овие Услови регулираат услови за додавање на огласи во весници "Авто Пазар Трак" ("Auto Market Truck") и "Автомобилна Берза" ("Giełda Samochodowa") и портали Truck.pl, Truck-Expo.com i admoto.pl и во други весници и портали издавани од Издавачи.
2. Додавање на огласи се делува во основа на овие Услови и важен закон.

§2 Услови за додавање на огласи
1. Текст и форма на оглас мораат да бидат сложни со законски и етични норми кои се важни во Полска, што е во согласност со статија 36 од Закон за печат.
2. Текст и форма не можат да бидат противречен со програм и карактер на портали Truck.pl, Truck-Expo.com и admoto.pl и весници "Авто Пазар Трак" ("Auto Market Truck") и "Автомобилна Берза" ("Giełda Samochodowa").
3. Слики и филмови додадени до огласи не можат да содржат текст, лого на фирма и мораат да одговараат на текстот на оглас.
4. Корисник е одговорен за текст на оглас и изјавува дека таа е согласна со вистинска и законска состојба и не нарушува право на трети лица ниту овие Услови.
5. Издавачи не носат одговорност на дејности на Корисници, особено на согласност на тестот на публициран оглас со вистина и закон.
6. Издавачи си го зачувуваат правото да ги избришаат објави или да менуваат неговите текстови, во случај кога огласот нарушува овие Услови.
7. Издавачи си го зачувуваат правото да отфрлат оглас или да не се согласат на публикување не даејќи причина.

§3 Технички барања
1. Слики и филмови додадени до оглас мораат да ги исполнуваат техничките барања (како формат, размер на фајл, резолуција) одговорни на вид и начин на публицирање на оглас.
2. Издавачи си го зачувуваат правото да менуваат текст на оглас во случај, кога пола на формулар нема да бидат исполнени согласно со намена, исто така - ако треба - да го скратат испратениот текст заради ограничување на број на знакови во оглас.
3. Текст на огласи за весници ќе биде прилагоден до стандарди за дадено издание.


§4 Термин на публикација
1. Оглас испратен за печат во весник ќе се објави во најкратко можно време во согласност со распоред на прифаќање на огласи.
2. Оглас испратен за печат во портал ќе се објави во текот на 30 минути од моментот на акцептирање од страна на посада на порталот.

§5 Ценовник на огласи и начин на плаќа
1. Цени за оглас и одликување се установени на основа на ценовници важни во ден на испраќање на огласот, ако договор помеѓу Корисник и Агенција не кажува поинаку.
2. Издавачи можат да ги менуваат цените во ценовникот во секакво време и без ограничување.
3. Во случаи кога Корисник повлекува оглас порачан со рабат, Издавачи не ќе вратаат пари за неискористени емисии.
4. Издавачи си го зачувуваат правото да отфрлат огласот или да не се согласат на публикување ако клиент има задолжување за претходни порачки. Ако клиентот плати за нова порачка, ама нема да регулира задолжување, следување може да биде сметено како долг а нова порачка нема да биде реализирана.

§6 Лични информации
1. Давајќи лични информации во согласност со Закон за заштита за лични инфоармации од ден 29.08.1997 (број во полско Законодавство Dz. U. Nr 133, poz. 883), Корисник се согласува да се претворува и