Pravilnik o objavljivanju oglasa
u novinama "Auto Market Truck" i "Giełda Samochodowa",
kao i na portalima Truck.pl, Truck-Expo.com i admoto.pl


"Auto Market Truck" i "Giełda Samochodowa" su novine koje izdaje Agencja Akwizycji Commercial Travellers Przemysław P. Kowalski, sa sedištem u ul. Garncarskoj 21, 76-200 Słupsk, u daljem tekstu zvana Agencija.
Portali Truck.pl, Truck-Expo.com i admoto.pl vodi admoto.pl, društvo s ograničenom odgovornošću sa sedištem u al. Sienkiewicza 5A, 76-200 Słupsk, registrovano u Registru privrednih subjekata Državnog sudskog registra s brojem KRS 0000280828 od strane Osnovnog suda Gdańsk-Północ u Gdańsku, VIII Odeljenje privrednih prestupa RPS, koje ima uplaćeni osnovni kapital u iznosu od 50 000 zł, u daljem tekstu zvano admoto.pl.
Agencija i admoto.pl u daljem tekstu zvani su zajedno Izdavači.

§1. Opšta pravila.
1. Ovim pravilnikom određuju se pravila objavljivanja oglasa u novinama "Auto Market Truck" i "Giełda Samochodowa", na portalima Truck.pl, Truck-Expo.com i admoto.pl, kao i u drugim novinama i portalima, koje izdaju Izdavači.
2. Objavljivanje oglasa vrši se na osnovu pravila i uslova korišćenja navedenih u ovom pravilniku, kao i svih važećih i primenjivih zakona.

§2. Sadržaj oglasa.
1. Sadržaj i forma oglasa moraju da budu u skladu sa pravnim i etičkim standardima koji su važeći u Poljskoj, u skladu sa čl. 36. Zakona o štampi.
2. Sadržaj i forma oglasa ne mogu da budu u suprotnosti s programskom politikom, kao i s karakterom portala Truck.pl, Truck-Expo.com i admoto.pl te novina "Giełda Samochodowa" i "Auto Market Truck".
3. Slike i filmovi dodati u oglas ne mogu da sadrže tekst, logotip (logo) firme i moraju da odgovaraju sadržaju oglasa.
4. Oglašivač je odgovoran za sadržaj oglasa i izjavljuje, da je on u skladu sa faktičkim i pravnim stanjem, kao i da oglas ne krši prava trećih lica i odluke ovog Pravilnika.
5. Izdavači ne snose odgovornost za postupke koji stoje na strani Oglašivača, posebno za istinitost, savesnost te saglasnost sa propisima prava objavljivanih sadržaja.
6. U slučaju oglasa koji krši odluke ovog Pravilnika, Izdavači zadržavaju pravo da ukinu ili promene njegov sadržaj.
7. Izdavači zadržavaju pravo da odbiju prijem oglasa ili dalje objavljivanje bez iznošenja razloga.

§3. Tehnički zahtevi.
1. Slike i filmovi dodavani u oglas moraju da ispunjavaju tehničke zahteve (kao na primer format, veličina fajla, rezolucija), koji odgovaraju tipu i načinu objavljivanja oglasa.
2. Izdavači zadržavaju pravo promene sadržaja oglasa u slučaju, ako polja formulara nisu popunjena u skladu s namenom, kao i – ako je potrebno - skraćivanje predatog sadržaja, z obzirom na ograničenja broja znakova u oglasima.
3. Sadržaj oglasa koji je predat na objavljivanje u novinama će biti prilagođen standardima date publikacije.

§4. Rok za objavljivanje.
1. Oglas koji je predat na štampanje u novinama će biti objavljen u najkraćem mogućem roku, u skladu sa grafikonom prijema oglasa.
2. Oglas koji je predat na objavljivanje na portalu će biti objavljen u roku od 30 minuta od momenta njegovog prihvatanja od strane osoblja portala.

§5. Cenovnik oglasa i način plaćanja.
1. Cene oglasa i izdvajanja utvrđene su na osnovu cenovnika važećih na dan predavanja porudžbine, osim ako dogovor među Oglašivačem i Agencjom ili admoto.pl ne govori drugačije.
2. Izdavači imaju pravo promene cena koje se nalaze u cenovnicima, o kojima je gore reč, bez prethodne najave, bez ograničenja.
3. U slučaju porudžbina s važećim odobrenim popustom, u slučaju povlačenja oglasa, Izdavači ne vraćaju iznose za neiskorišćene emisije.
4. Izdavači zadržavaju pravo da odbiju prijem oglasa ili dalje objavljivanje, u slučaju da klijent poseduje nenaplaćeno zaduženje za prethodne naloge. U slučaju da klijent plaća tekuće naloge, ali ne reguliše postojeće zaduženje na njegovom računu, iznos može da bude uknjižen na ime zaostalih iznosa, dok novi nalozi neće biti realizovani.

§6. Li