Правила и условия за публикуване на обяви в вестници "Auto Market Truck" и "Giełda Samochodowa" и портали Truck.pl, Truck-Expo.com и admoto.pl

"Auto Market Truck" и "Giełda Samochodowa" са вестници издавани от Agencjа Akwizycji Commercial Travellers Przemysław P. Kowalski, със седалище: ул. Garncarskа 21, 76-200 Słupsk, наричана по-нататък Агенция.

Портали Truck.pl, Truck-Expo.com и admoto.pl са управлявани от admoto.pl Дружество с ограничена отговорност със седаличе: al. Sienkiewicza 5A, 76-200 Słupsk, регистриран в държавния регистър (Krajowy Rejestr Sądowy) в регистър за юридическите лица с номер 0000280828 Районен съд Гданск Север (Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS), с основен капитал в сума 50 000 злоти, наричана по-нататък admoto.pl.

Агенция и admoto.pl са наричани по-нататък Издатели.

§1 Общи правила
1. С настоящия документ се урежда правила и условия за публикуване на обяви във вестници "Auto Market Truck" и "Giełda Samochodowa", портали Truck.pl, Truck-Expo.com и admoto.pl а съшо и други вестници и портали издавани от Издателите.
2. Публикуването на обяви е вършено в съответствие с нормите на закона и настоящите правила.

§2 Правила за публикуване на обяви
1. Текст и форма на обява трябва да са съобразени с законни и етични правила действащи в Полша според текста на Закон за печат (Prawо prasowe, art. 36).
2. Текст и форма на обяви трябва да съвпадат с програмна линия и характер на портали Truck.pl, Truck-Expo.com и admoto.pl и вестиници "Auto Market Truck" и "Giełda Samochodowa".
3. Снимки и филми добавени към обява не могат за съдържат текста или логото на фирмата и трябва да съответсват на текста на обява.
4. Потребителят на сайта носи отговорност за текста на обява и декларира, че текстът отговаря на истина и не нарушава нито права на трети лица, нито настоящите правила.
5. Издателите не носят отговорност за действия вършени от Потребителя, особено за вярност, точност и съответствие с нормите на закона на публикувани от него обяви.
6. Ако обява нарушава правилата, Издателите запазват право за премахването й или промяна на текста.
7. Издателите запазват право да откажат приемане на обява или да прекратят нейното публикуване без да подават никаква причина.

§3 Технически изисквания
1. Снимки и филми добавени към обяви трябва да отговарят на технически изисквания (като формат, обем на файла, резолюция), подходящи за типа и начин на публикуване на обява.
2. Издателите запазват право за промяна на текста на обява ако полета във формуляра не са попълнени правилно, а също - ако е необходимо - за съкращаване на текста, заради ограничен брой символи в обяви.
3. Текст на обява за вестника ще бъде приспособен към стандарти на даденото издание.

§4 Срок за публикуване
1. Обява поръчвана за публикуване във вестника ще се появи в първото възможно издание, съгласно правила за приемане на обяви.
2. Обява поръчвана за публикуване в портала ще се появи до 30 минути от момента, в който е акцептирана от екипа на портала.

§5 Цени на обяви и начин на плащане
1. Цени на обяви и промотирани обяви са определени съгласно ценоразпис от деня на поръчване, ако няма друг запис в договора помежду Потребителя и Агенцията.
2. Издателите запазват право за промяна на цени от ценоразписа, във всяко време, без ограничения.
3. Ако цена на поръчка включва отстъпка и Потребителят се отказва от публикация на обява, Издателите не му връщат вземания за неизползваните емисии.
4. Издателите запазват право да откажат приемане на обява или продължение на публикация, ако клиентът има просрочени задължения от предишните поръчки. Ако клиентът плати актуалните поръчки, но не регулира предишните задължения, плащането може да бъде прието като изпълнение на съществуващо задължение; новите поръчки няма да бъдат реализирани.

§6 Лични данни
1. Подаване на личните данни съобразно със Закон за защита на личните данни (Полша, Ustawа o ochronie danych osobowych от дата 29.08.1997, Dz. U. Nr 133, poz. 883) означава съгласие за тяхно обработв