Pravidlá umiestňovania inzerátov

v časopisoch "Auto Market Truck" a "Giełda Samochodowa",

ako aj portáloch Truck.pl, Truck-Expo.com a admoto.pl


"Auto Market Truck" a "Giełda Samochodowa" predstavujú časopisy, ktoré vydáva Agencia akvizície Commercial Travellers Przemys Przemysław P. Kowalski, so sídlom na ul. Garncarskiej 21, 76-200 Słupsk, ďalej už len Agencia.
Portály Truck.pl, Truck-Expo.com a admoto.pl sú vedené admoto.pl spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom na al. Sienkiewicza 5A, 76-200 Słupsk, zaregistrovanou v Obchodnom registri s číslom 0000280828 Mestkým súdom Gdańsk Północ VIII Hospodárske oddelenie KRS, majúcou základné imanie v hodnote 50 000 PLN, ďalej už len admoto.pl.
gencia a admoto.pl ďalej už iba ako Vydavatelia.

§1. Všeobecné pravidlá.
1. Tento poriadok určuje pravidlá umiestňovania inzerátov v časopisoch "Auto Market Truck“ a "Giełda Samochodowa“, portáloch Truck.pl, Truck-Expo.com a admoto.pl, ako aj iných časopisoch a portáloch, ktoré vydávajú Vydavatelia.
2. Umiestňovanie inzerátov sa vykonáva na základe týchto pravidiel, ako aj platiacich právnych predpisov.

§2. Obsah inzerátu.
1. Obsah a forma inzerátov musia byť v súlade s právno-etickými normami platnými v Poľsku, v súlade s čl. 36 Tlačového zákona
2. Obsah a forma inzerátov sa nemôžu odlišovať od programovej línie, ako aj charakteru portálov Truck.pl, Truck-Expo.com a admoto.pl, ako aj časopisov "Giełda Samochodowa“ a "Auto Market Truck“.
3. Fotografie, ako aj filmy pridané k inzerátom nemôžu obsahovať text, logotyp (logo) firmy a musia zodpovedať obsahu inzerátu.
4. Inzerujúci zodpovedá za obsah inzerátu, ako aj vyhlasuje, že je v súlade s faktickým a právnym stavom a zároveň nenarúša práva tretích osôb a týchto pravidiel.
5. Vydavatelia nezodpovedajú za činnosti pochádzajúce zo strany Inzerujúceho, hlavne za pravdivosť, čestnosť, ako aj zhodnosť s predpismi zákona obsahu, ktorý publikujú.
6. V prípade inzerátu, ktorý porušuje ustanovenia týchto pravidiel, Vydavateľ si vyhradzuje právo na jeho odstránenie alebo zmenu obsahu.
7. Vydavatelia si vyhradzujú právo odmietnuť prijatie inzerátu alebo jeho ďalšej publikácie bez udania príčiny.

§3. Technické požiadavky.
1. Fotografie, ako aj filmy pripojené k inzerátom musia spĺňať technické požiadavky (typ formátu, veľkosť súboru, rozlíšenie) vhodné pre typ a spôsob publikácie inzerátu.
2. Vydavatelia si vyhradzujú právo zmeniť obsah inzerátu v prípade, ak polia formulára nebudú vyplnené v súlade s určením, a taktiež – ak je to nutné –skrátiť zaslaný obsah vzhľadom na obmedzenie počtu znakov v inzerátoch.
3. Obsah inzerátov zaslaných do časopisov bude prispôsobená k štandardom daného vydavateľstva.

§4. Termín publikácie.
1. Inzerát odoslaný do tlače v časopise bude publikovaný v najbližšom možnom termíne v súlade s harmonogramom prijímania inzerátov.
2. Inzerát odoslaný do tlače v portály bude publikovaný v priebehu 30 minút od jeho akceptácie obsluhou portálu.

§5. Cenník inzerátov a spôsob platby.
1. Ceny za inzeráty a rozlíšenie sú ustaľované na základe cenníkov platných v deň predloženia objednávky, ak zmluva medzi Inzerujúcim a Agenciou alebo admoto.pl neurčuje inak.
2. Vydavateľom prisluhuje právo zmeniť ceny uvedené v cenníkoch, o ktorých je reč vyššie, v každom čase, bez obmedzení.
3. Pri objednávkach zohľadňujúcich rabat v prípade odvolania inzerátu, Vydavatelia nevracajú pohľadávku za nevyužité emisie.
4. Vydavatelia si vyhradzujú právo odmietnuť prijatie inzerátu alebo ďalšiu jeho publikáciu, ak má klient nezaplatené dlhy za predchádzajúcu zákazku. V prípade, ak klient uhradí poplatok za bežné objednávky, ale neuhradí dlh, ktorý má na svojom konte, pohľadávka sa môže zaúčtovať z titulu nezaplatených pohľadávok a nová objednávka nebude zrealizovaná.

§6. Osobné údaje.
1. Uvedenie osobných údajov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov zo dňa 29.8.1997, Ú. V. č. 133, poz. 883 predstavuje zároveň súhlas na ich pretváranie a využívanie za účelom predstavenia