Pravilnik o namestitvi oglasov
v časopisih Auto Market Truck” in „Avtoborza”
ter na portalih Truck.pl, Truck-Expo.com in admoto.pl


„Auto Market Truck” in „Avtoborza” sta časopisa, ki ju izdaja Agencija Akvizicije Commercial Travellers Przemysław P. Kowalski, s sedežem Garncarska ulica 21, 76-200 Słupsk, v nadaljevanju imenovana Agencija.
Portali Truck.pl, Truck-Expo.com in admoto.pl upravlja admoto.pl d.o.o. s sedežem al. Sienkiewicza 5A, 76-200 Słupsk. Družba ta, ki je vpisana v Državnem Sodnem Registru v registru podjetnikov pod številko 0000280828 pri Okrajnem sodišču Gdańsk Polnoc VIII Gospodarski oddelek KRS in ima osnovni kapital 50.000pln, v nadaljevanju bo imenovana admoto.pl.
Agencija in admoto.pl bosta skupaj v nadaljevanju imenovana Izdajatelji.


§1. Splošni pogoji.
1.Ta pravilnik ureja oblike oglaševanja v časopisih „Auto Market Truck” in „Avtoborza” , na portalih Truck.pl, Truck-Expo.com in admoto.pl ter v drugih časopisih in portalih, ki jih Izdajatelji izdajajo.
2.Namestitev oglasov je urejena v okviru tega Pravilnika ter skladno s pravni predpisi.

§2. Vsebina oglasa.
1.Vsebina in oblika oglasa morata biti skladna s pravno-etičnimi normami, ki veljajo na Poljskem, v skladu z art. 36 Zakona o publikacijah.
2.Vsebina in oblika oglasa ne smeta biti v nasprotju s programsko linijo ter s karakterjem potralov Truck.pl, Truck-Expo.com in admoto.pl ter časopisov „Avtoborza” in „Auto Market Truck”.
3.Slike in filmi dodani v oglas ne smejo uporabljati besedila, logotipa (logo) podjetja in morajo ustrezati vsebini oglasa.
4.Oglaševalec je odgovoren za vsebino oglasa ter potrjuje, da je skladna z dejanskim in pravnim stanjem ter ne krši pravic drugih oseb in tega Pravilnika
5.Izdajatelji niso odgovorni za dejavnost, ki jo Oglaševalec opravlja, zlasti za resnicoljubnost, zanesljivost ter skladnost publiciranih vsebin s predpisi prava.
6.V primeru oglasa, ki krši ta Pravilnik, Izdajatelji si pridržujejo pravico do zbrisanja oziroma spremembe vsebine oglasa.
7.Izdajatelji si pridržujejo pravico do zavrnitve sprejema oglasa oziroma prenehanja njegove publikacije brez podajanja vzroka.

§3. Tehnične zahteve.
1.Slike in filmi priloženi oglasom morajo izpolnjevati tehnične kriterije (npr. format, velikost datoteke, ločljivost oglasa), ki bodo primerni za tip in način publikacije oglasa.
2.Izdajatelji si pridržujejo pravico do spremembe vsebine oglasa v primeru, ko ne bodo polja obrazca izpolnjena skladno z namenom. Tudi pa, če bo to nujno, do krajšanja poslane vsebine, zaradi omejitve količine znakov v oglasih.
3.Vsebina oglasov naročenih v časopisih bo prilagojena standardom določenih založb.

§4. Rok publikacije.
1.Oglas pripravljen za tisk se bo prikazal v časopisu v najbližjem možnem roku, skladno z urnikom prejemanja oglasov
2.Oglas pripravljen za publikacijo na portalu se bo prikazal v času do 30 miut od sprejema v servisu portala.

§5. Cenik oglasov in način plačila.
1.Cene oglasov in odlikovanja so določene na podlagi cenikov, ki veljajo na dan naročila, če sklenjena pogodba med Oglaševalcem in Agencjo oz. amdoto.pl ne določa drugače.
2.Izdajatelji zadržujejo si pravico do spremembe cen v cenikih, o katerih je govora zgoraj, v vsakem času brez omejitev.
3.V primeru umika oglasa, pri naročilih, ki upoštevajo popust, Izdajatelji ne vračajo denarja za neizkoriščene emisje.
4.Izdajatelji si pridržujejo pravico zavrnitve sprejema oglasa oz prenehanja njegove publikacje v primeru, če ima stranka zapadle obveznosti za prejšnja naročila. V primeru, ko stranka plača tekoče naročila, ampak ne ureja obstoječih na računu obveznosti, potem bo ta plačilo poknjiženo kot takšno, ki se nanaša na zapadle obveznosti. Nova naročila pa ne bodo realizirani.

§6. Osebni podatki.
1.Podajanje osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov z dne 29.08.1997, Dz. U. Nr 133, poz. 883 je enakovredne temu, da se strinjate z jih predelavo in izkoriščanjem v predstavljanju ponudb ter z jih namestitvijo v bazi Izda